Ang isang babaeng nakalulugod sa Dios ay hindi naghahangad na mahigitan ang iba. Alam niya na anak siya ng Dios at iyon ang nagbibigay ng kabuluhan sa kanyang buhay. Ang tangi niyang hangarin ay gumawa ng magagandang bagay para sa Panginoong Jesus.

Ninanais niya na mas maging handa sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Minamahal niya ang Dios at sinasaliksik niya ang Kanyang Salita.

Ang Our Daily Bread Special Edition for Women, Volume 2 ay naglalaman ng 180 na piniling paksa para sa mga kababaihan mula sa Our Daily Bread. Mabibili ang librong ito sa ODB Resource Center.

Maging isang babae na namumuhay ayon sa Salita ng Dios. Huwag nang magpahuli, bumili ka na ng iyong kopya!

Maaari ninyong bilhin ang babasahing ito sa Our Daily Bread Resource Center. Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.