Hinihikayat ang mga kalalakihan na pag-aralan ang Salita ng Dios sa pamamagitan ng espesyal na edisyon ng Our Daily Bread para sa mga kalalakihan.

Kahit nakakaranas ng matinding pagsubok at mga tukso ang mga kalalakihan, matututunan nila na mapagtagumpayan ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Makakatayo nang matatag ang isang lalaki na may pagtitiwala sa Panginoong Jesus at sa mga pangako ng Dios habang umaasa lamang sa lakas na ipinagkaloob sa kanya ng Dios. Maaari din siyang magkaroon ng katatagan ng loob sa kanyang espirituwal na buhay sa pamamagitan ng espesyal na edisyon ng Our Daily Bread para sa mga kalalakihan.

Mula sa mga sumulat ng Our Daily Bread, malugod naming ipinapakilala sa inyo ang librong Stand Strong: 365 Devotions of Daily Strength for Men.

Sa pamamagitan nito, hinihikayat kayo na pagbulayan ang Salita ng Dios at ito’y isapamuhay.

  • Matatapos mo itong basahin sa loob lamang ng limang minuto sa bawat araw.
  • Mas maiintindihan mo ito dahil naglalaman ito ng mga kuwento tungkol sa mga tunay na pangyayari.
  • Naglalaman ito ng mga talata sa Biblia na magbibigay ng inspirasyon upang lalong lumalim ang iyong relasyon sa Dios, mamuhay nang may integridad, tanggapin ang lakas mula sa Dios sa bawat aspeto ng iyong buhay.

Ang bagong librong ito ay mabibili sa Our Daily Bread Resource Center. Nawa’y gamitin ng Dios ang babasahing ito upang mas lalong tumatag ang pananampalataya ng mga kalalakihan at mas manindigan sa kung ano ang ninanais ng Dios.

Maaari ninyong bilhin ang babasahing ito sa Our Daily Bread Resource Center. Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.