May mga mahal ba kayo sa buhay na nais n’yo ring magtiwala sa Panginoong Jesus? Idinadalangin n’yo ba sila sa Panginoon?

Makakatulong sa inyo ang babasahing Evangelism: Reaching Out Through Relationships na isinulat ni Jack Kuhatschek. Sa pamamagitan ng babasahing ito, malalaman ninyo ang isang epektibong paraan kung paano ninyo mahihikayat ang iba na magtiwala sa Panginoong Jesus. Tinatalakay sa babasahing ito na ang pagbubuo ng magandang relasyon sa kapwa at pagpapakita sa kanila ng pag-ibig ng Dios ay malaki ang maitutulong sa pagpapahayag ng ebanghelyo.

Maaari ninyong bilhin ang babasahing ito sa Our Daily Bread Resource Center. Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.