Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Katahimikan

Sa panahon natin ngayon, mas madali na lang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay bagay. Napupuno ng mga ito ang ating isipan. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang paglalaan natin ng oras para sandaling manahimik upang mapagbulayan ang Salita ng Dios at manalangin.

Sinasabi naman sa Awit 46:10, “Tumigil kayo at kilalanin niyo na Ako ang Dios” (ASD). Ipinapaalala nito…

Hindi Inaasahan

Minsan, may nangaral sa lamay ng isang sundalo. Nagbigay siya ng mga haka-haka kung saan mapupunta ang kaluluwa ng sundalo. Naisip ko tuloy, nasayang ang pagkakataon na maipahayag kung paano maliligtas ang tao mula sa kaparusahan sa kasalanan. Paano pa kikilos ang Dios kung hindi totoo ang mga naipangaral niya?

Buti na lang, ipinaawit ang “Dakila Ka”. Nagsimulang magpuri nang buong…

Mapapalitan ng Kagalakan

Hindi naging madali ang panganganak ni Kelly dahil sa mga kumplikasyon. Pero nakalimutan na niya ang naranasan niyang paghihirap nang mahawakan niya ang bagong silang niyang anak. Napalitan ng tuwa ang kanyang paghihirap.

Pinatotohanan ito sa Biblia, “Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagka-panganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang…

Natatanging Nilikha

Bawat isa sa atin ay natatanging likha ng Dios. Ang Dios ang pinagmulan ng ating mga talento. Hindi natin ito pinaghirapan. Pinag-isipan Niyang mabuti nang may pagmamahal kung paano Niya lilikhain ang bawat isa sa atin.

Nilikha ng Dios ang inyong katawan, isip at kaluluwa. Pero hindi roon natatapos ang lahat, nais Niya na magpatuloy kayong lumago. Sinasabi sa aklat ng…

Mapayapang Tahanan

Nasa 64 milyon na ang bilang ng mga refugee sa buong mundo ngayon. Sila ang mga napilitang iwan ang kanilang mga bansa dahil sa matinding pag-uusig. Hinikayat ng isang organisasyon ang mga lider ng iba’t ibang bansa na patuloy na tumanggap ng mga refugees. Sa gayon, magkakaroon ng magandang edukasyon ang bawat bata, mabibigyan ng maayos na trabaho ang mga nakatatanda…

Takot

Inalok ang asawa ng kaibigan ko ng trabaho na mas mataas ang posisyon sa ibang bansa. Dahil doon, kailangan nilang lumipat ng tirahan. Hindi nila ito tinanggap dahil natakot ang kaibigan ko na iwan ang kanilang bansa. Ang kanyang pangamba sa malaking pagbabagong haharapin nila ang pumigil sa kaibigan ko. Minsan, napapaisip siya kung anong mga magagandang bagay sa ibang bansa…

Sa lilim ng Pakpak

Kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa proteksiyon, hindi ko kaagad maiisip ang balahibo ng mga ibon. Hindi kasi ito gaanong nakapagbibigay ng proteksiyon sa mga ibon. Pero kahit ganoon, may mga bagay tungkol sa balahibo ng ibon ang hindi natin napapansin.

Ang balahibo ng ibon ay isang halimbawa ng kahangahangang disenyo ng Dios. Nahahati ito sa makinis at mahimulmol na bahagi.…

Mahalin ang mga Bata

Nag-aral ng medisina si Thomas Barnado noong 1865 dahil pangarap niyang maging isang misyonerong doktor sa Tsina. Nagbago ito nang matuklasan niya na marami palang bata sa kanilang lugar sa London ang walang tirahan at namamatay na lang sa kalye. Dahil doon, nagsikap siyang magtayo ng mga matitirhan ng mga bata. Naligtas niya ang humigit kumulang na 60,000 mga bata mula…

Magtiwala

Isang babaeng may sakit ang matiyagang nananalangin kasama ang kanyang pamilya at umaasang hindi sana malubha ang sakit niya. Nang sabihin ng doktor na kanser ito, parang gumuho ang kanyang mundo. Naisip niya kung ano na ang mangyayari sa kanyang asawa’t mga anak at kung ano na ang gagawin nila. Habang pumapatak ang mga luha sa mata ng babae, nanalangin siyang…

Maging Mapagpasalamat

Dahil sa magkakalayo ang lugar sa Australia at madaling maaksidente ang mga nagmamaneho kapag pagod na, nagtayo sila ng mga lugar kung saan puwedeng magpahinga. Itinayo nila ito sa mga kalsadang madalas daanan ng mga sasakyan. At sa mga pahingahang iyon, nagbibigay sila ng libreng kape.

Nang minsang magbiyahe kami ng asawa ko, huminto muna kami sa isa sa mga pahingahan.…