Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Ang Pagbibigay

Hinamon ng isang pastor ang kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus tungkol sa pagbibigay at pagtulong. Sinabi ng pastor, “Ano kaya ang mangyayari kung ang ating mga damit panlamig ay ibibigay natin sa higit na nangangailangan nito?” Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinanggal niya ang kanyang damit na panlamig at inilagay sa isang lagayan sa harap ng kanilang simbahan. Marami ang gumaya…

Dios-diosan

Hinihintay naming mabautismuhan si Kossi na taga Africa. Nagtitiwala siya at ang kanyang pamilya kay Jesus. Habang naghihintay, nakita naming kinuha ni Kossi ang isang lumang rebulto na gawa sa kahoy. Matagal na nilang sinasamba ang rebultong iyon. Pero inihagis niya ito sa apoy at pinagmasdan habang natutupok ng apoy. Hindi na nila kailangan pang mag-alay muli ng mga manok na…

Ang mga Litrato

Ipinagmamalaking ipinakita ng matandang babae sa kanyang mga kaibigan ang dalawang litratong hawak niya. Makikita sa unang litrato ang kanyang anak na babae. Ang sumunod naman ay litrato ng bagong silang niyang apo. Anak ito nang nasa unang litrato. Namatay siya noong ipinapanganak niya ang sanggol.

Nilapitan naman ang matanda ng kaibigan niya at tiningnan ang mga litrato. Pagkatapos, naluluha niyang…

Buong Sarili

Hindi masaya ang binatang si Isaac Watts sa mga kinakanta sa kanilang simbahan. Kaya hinamon siya ng kanyang ama na gumawa ng bagong kanta. Gumawa naman si Isaac. Sumikat ang ginawa niyang kanta na “When I Survey The Wondrous Cross.” Tungkol ito sa mga nararamdaman ni Isaac kapag pinag-iisipan niya ang kamatayan ni Jesus. Itinuring itong pinakamagandang kanta na inaawit ng…

Likas na Makasalanan

Sinabihan ng aking ina ang 4 taong gulang na si Elias na huwag hahawakan ang mga kuting. Kaya, nang makita niyang kumakaripas ng takbo si Elias palayo sa mga kuting, tinawag niya ito. Tinanong niya si Elias, "Hinawakan mo ba ang mga kuting?" Sagot ni Elias, "Hindi po!" Nagtanong naman muli ang aking ina, "Malambot ba ang mga kuting?" Sabi ni…

Alinlangan

Kilala si Tomas na binanggit sa Biblia na isang taong madaling mag-alinlangan (TINGNAN ANG JUAN 20:24-29). Ilan ba sa atin ang maniniwala kung ang namumuno sa atin na namatay ay muling nabuhay? Kaya parang hindi tama na iyon lang ang sasabihin natin tungkol kay Tomas.

May pagkakataon naman kasi na ipinakita ni Tomas ang kanyang katapangan. Nang mamatay ang kaibigan ni…

Anong Meron?

Masayang-masaya ang apat na taong gulang na si Asher habang suot niya ang paborito niyang damit. Hugis ulo ng buwaya ang talukbong ng damit na iyon. Kung kaya’t para bang kinain ng buwaya ang ulo niya. Nagulat ang nanay niya sa kanyang suot. Nais sana ng nanay niya na maging maganda ang tingin sa kanila ng bibisitahin nilang pamilya. Kaya, sinabi…

Alipin ng Kasalanan

Si Evelyn Waugh ay isang manunulat na taga England. Makikita sa kanyang mga isinusulat ang hindi niya magandang pag-uugali. Kahit naging relihiyoso siya, hindi pa rin nababago ang masama niyang pag-uugali. Minsan, may nagtanong kay Evelyn kung bakit ganoon ang ugali niya sa kabila ng pagiging relihiyoso niya. Sinabi naman ni Evelyn, “Tama kayo sa sinabi ninyo tungkol sa masama kong…

Nakakahawang Pagmamahal

Si Karen ay isang nars. May kasama siya sa kapulungan ng mga sumasampalataya kay Jesus na babaing may malalang sakit na hahantong sa pagiging paralisado. Mayroon sanang sasagot ng gastusin ng babae kung ilalagay siya sa isang lugar kung saan inaalagaan ang tulad niyang may ganoong uri ng sakit. Pero masakit naman sa loob ng kanyang asawang lalaki na dalhin…

Ang Pera

Noong bago pa lang ako sa aking trabaho, may nag-alok sa akin ng ibang trabaho na mataas ang suweldo. Makikinabang nang malaki ang pamilya ko kapag tinanggap ko iyon pero hindi naman ako naghahanap ng ibang trabaho. Gusto ko ang aking trabaho dahil napaglilingkuran ko ang Panginoon sa pamamagitan nito. Kahit ganoon, pinag-iisipan ko pa din ang malaking susuwelduhin.

Tinawagan ko…