Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

Maling Akala

Si Don ay isang aso na alaga ni Tom. Nakatira sila sa isang bukid. Minsan, umalis si Tom at isinama niya si Don para tingnan ang mga alaga niyang hayop na nasa burol. Pagdating nila doon, iniwan ni Tom si Don sa loob ng sasakyan. Nakalimutan nga lang ni Tom na iangat ang pampreno ng kanyang sasakyan kaya umabante ito pababa…

Nagpunta sa Ama

Halos isang dosenang bata ang nagkukuwentuhan at naglalaro sa loob ng isang silid ng aming kapilya. Dahil sa dami ng mga bata, mainit na sa loob kaya binuksan ko ang pinto. Sinamantala naman ng isang bata ang pagkakataong iyon para makatakas. Sinundan ko siya at hindi ako nagulat nang pinuntahan niya ang kanyang ama.

Ginawa ng batang iyon ang magandang gawin…

Namumuhay sa Liwanag

Nababalot ng ulap ang paligid kung kaya’t madilim-dilim pa kahit umaga na. Kinailangan kong magbukas ng ilaw para mabasa ko ang aking binabasa. Maya-maya, biglang lumiwanag na. Tinatangay na ng hangin ang mga ulap kung kaya’t nalantad na ang araw.

Lumapit ako sa bintana para mas lalo kong makita ang pagliwanag. Naisip ko ang sinabi sa Biblia: “Napapawi na ang kadiliman…