Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David H. Roper

Ibinigay ng Dios

Isang uri ng malaking isda ang big browns. Alam ng mga mahuhusay na mangingisda kapag mangingitlog na ang mga ito. Sa panahong iyon, sinisikap ng mga mangingisda na hindi maistorbo ang mga isda. Iniiwasan nilang lumakad malapit sa pangingitlugan. Hindi rin sila namimingwit ng mga isdang ito kahit alam nilang madali nila itong mahuhuli. Nagpapahinga lang kasi sa panahong iyon ang…

Mukha ng Dios

Ikinuwento ng manunulat at pastor na si Erwin Lutzer ang tungkol sa pag-uusap nina Art Linkletter at isang bata na iginuguhit ang mukha ng Dios. Sinabi ni Linkletter sa bata, “Hindi mo maiguguhit ang mukha ng Dios dahil wala pang nakakakita sa Kanya.” Sumagot naman ang bata, “Malalaman po nila ang hitsura ng Dios pagkatapos ko itong iguhit.”

Maaaring palaisipan sa…

May magagawa Ka

May isinulat si John Newton tungkol sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ipinaparating niya sa kanyang isinulat na kahit gusto niyang gumawa ng mga dakilang bagay, hindi pa rin niya dapat kalimutan ang simpleng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa.

Sa panahon ngayon, hindi na mahirap humanap ng mga taong maaaring tulungan. Kahit saan ay makakakita ka ng tinderang hirap na hirap…

Natatanging Nilikha

Bawat isa sa atin ay natatanging likha ng Dios. Ang Dios ang pinagmulan ng ating mga talento. Hindi natin ito pinaghirapan. Pinag-isipan Niyang mabuti nang may pagmamahal kung paano Niya lilikhain ang bawat isa sa atin.

Nilikha ng Dios ang inyong katawan, isip at kaluluwa. Pero hindi roon natatapos ang lahat, nais Niya na magpatuloy kayong lumago. Sinasabi sa aklat ng…

Ang Mukha ng Dios

Mahirap ilarawan ang mukha ng aking ama. Mabait siya pero kung titingnan mo siya, parang wala siyang damdamin. Noong bata pa ako, tinititigan ko ang kanyang mukha. Minamasdan ko kung nakangiti ba siya o nagpapakita ng iba pang emosyon. Masasabing ang ating mukha ang nagpapahayag kung sino tayo. Anumang ekspresyon na ginagawa ng ating mukha tulad ng pagngiti o pagsimangot ang…

Pinatawad

Paminsan-minsan, sinosorpresa ng kaibigan kong si Norm Cook ang kanyang pamilya pag-uwi niya galing sa trabaho. Pagpasok niya ng pinto nila, bigla siyang sisigaw, “Pinatawad na kayo!” Sinabi niya iyon hindi dahil sa may kasalanan sila sa kanya. Pinapaalalahanan lang sila ni Norm na kahit may nagawa silang kasalanan sa Dios nang araw na iyon, lubos na silang pinatawad sa…

Mga Ulap

Minsan, maraming taon na ang lumipas nang tanungin ako ng aking anak kung bakit nakalutang ang mga ulap sa himpapawid. Handa na akong sumagot sa kanya para sabihin ang nasa isip ko pero sinabi kong hindi ko alam. Sinabi ko pa na aalamin ko kung bakit.

Nalaman ko ang sagot kung bakit iyon nangyari ayon sa paliwanag ng ilang dalubhasa. Ang…

Tunay na Kaibigan

Sinabi ni Samuel Foss sa kanyang ginawang tula, “Hayaan mo akong mabuhay sa tabi ng daan at maging kaibigan ng sinuman.” Iyon din naman ang gusto ko, ang maging kaibigan ang lahat. Nais kong palakasin ang loob ng mga taong nanghihina. Ipakita ang aking pagmamalasakit sa mga taong nasasaktan at mga dumaranas ng mabibigat na problema. Alam ko naman na hindi…

Habang-buhay Mamahalin

Minsan, parang napakaimposible na matapos ang araw na hindi tayo nakakaranas ng pangmamaliit o pagbabalewala ng iba. May pagkakataon pa nga na ginagawa natin ito sa ating sarili.

Nakaranas din naman si Haring David ng mga pangaalispusta at pangmamaliit mula sa kanyang mga kaaway. Dahil doon, bumaba ang tingin niya sa kanyang pagkatao at pagpapahalaga sa sarili (AWIT 4:1-2). Kaya naman…

Kalye ng Taong Banal

Minsan, naglakad-lakad kami ng asawa ko sa isang kalye sa London. May nagkuwento sa amin na ang kalyeng iyon ay tinatawag na "Kalye ng Taong Banal." Nakatira raw kasi doon ang isang tao na namumuhay nang may kabanalan. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari na binanggit sa Lumang Tipan ng Biblia.

Inutusan noon si Saul na isang Israelita na hanapin…