Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David C. McCasland

Magpakumbaba

Ang sabi ni Jane Yolen sa kanyang isinulat na sanaysay na Working Up to Anon, “Ang pinakamagagaling na manunulat ay iyong mga hindi ibinubunyag na sila ang sumulat ng isang akda. Para sa kanila, ang kuwento ang mahalaga at hindi ang sumulat nito.”

Ang kuwento naman na ipinapahayag ng mga sumasampalataya kay Jesus ay tungkol sa pag-aalay ng buhay ng Panginoong…

Tuklasin

Isa sa mga paborito kong karakter na nilikha ni Charles Schulz ay makikita sa kanyang libro tungkol sa mga kabataan sa simbahan. Ito ay ang kabataang lalaki na may hawak na Biblia habang kausap sa telepono ang kanyang kaibigan. Sinabi nito sa kaibigan, “Sa tingin ko’y nagawa ko na ang isa sa mga unang hakbang sa pagtuklas ng misteryo ng Lumang…

Mga Bato

Ang modernong lungsod ng Jerusalem ay naitayo gamit ang mga nadurog na bato mula sa mga naganap na digmaan noong unang panahon. Nang pumunta kami ng pamilya ko sa Jerusalem, naglakad kami sa Via Dolorosa. Pinaniniwalaan na doon dumaan si Jesus papunta sa lugar kung saan Siya ipapako. Napakainit nang dumaan kami roon kaya pumunta muna kami sa isang mas malamig…

Panggising

Madalas akong bumiyahe noon sa iba’t ibang lugar. Sa mga byahe kong iyon, gumagamit ako lagi ng mga panggising sa umaga.

Mababasa naman sa Pahayag ang mga paalala ni Juan sa pitong iglesya para magising ang kanilang nananamlay na pananampalataya. Isinulat ni Juan sa mga taga Sardis ang mensahe mismo ni Jesus, “Alam Ko ang mga ginagawa n’yo. Marami ang nagsasabi…

Mga Gambala

Sang-ayon ang mga eksperto na malaking oras ang nauubos araw-araw sa mga nakakagambala sa atin. Sa bahay man o sa trabaho, ang isang tawag sa telepono o ang hindi inaasahang pagbisita ng isang kakilala ay nakakapagpalihis ng ating atensyon sa mga bagay na nakatakda sana nating gawin.

Marami sa atin ang hindi natutuwa kapag may mga bigla nalang gagambala sa…

Sa tamang Panahon

Napangiti ako habang tinatanggal ko ang isang pirasong papel na nakalagay sa bagong bili kong damit na panlamig. May nabasa kasi akong babala: “Nanaisin mo na lumabas at manatili sa malamig na lugar habang suot mo ang damit na ito.” Kapag may suot tayong damit na akma sa tamang panahon, siguradong makakatagal tayo kahit hindi maganda ang panahon.

May mababasa naman…

Sumunod kay Jesus

May kakaibang paraan ang kilalang tumutugtog ng biyolin na si Joshua Bell para pangunahan ang grupo ng manunugtog. Sinabi ni Bell nang kapanayamin siya sa isang programa sa radyo, “Kahit tumutugtog ako ng biyolin, maayos ko pa ring nagagabayan ang aking grupo sa mga dapat nilang gawin. Nakatuon kasi ang kanilang paningin sa akin at nauunawaan nila ang bawat galaw ko.…

Manatili nang Sandali

Habang pinag-uusapan ang pelikulang The Lord of the Rings, sinabi ng isang kabataan na mas gusto niyang binabasa ang mga kuwento sa libro kaysa panoorin ito sa sinehan. Nang tanungin ang kabataang iyon kung bakit, sinabi niya, “Maaari kasi akong manatili sa isang bahagi ng kuwento at basahin ito ng basahin hangga’t gusto ko.” May magandang epekto ang pagbubulay-bulay sa isang…

Pakikiramay

Noong 2002, namatay ang kapatid kong si Martha at ang kanyang asawa dahil sa aksidente. Makalipas ang ilang buwan, sinabi ng kaibigan ko na dumalo ako sa isang programa sa aming simbahan. Tatalakayin doon kung paano mas mabilis na matatanggap ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Napilitan akong dumalo sa unang araw ng programa pero balak ko na pagkatapos noon…

Katahimikan

Sa panahon natin ngayon, mas madali na lang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay bagay. Napupuno ng mga ito ang ating isipan. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang paglalaan natin ng oras para sandaling manahimik upang mapagbulayan ang Salita ng Dios at manalangin.

Sinasabi naman sa Awit 46:10, “Tumigil kayo at kilalanin niyo na Ako ang Dios” (ASD). Ipinapaalala nito…