Ang aming MISYON ay ang maipaalam at maipaunawa sa lahat ng tao

ang tungkol sa Salita ng Dios na may kakayahang magbago ng buhay.

 

Nais namin na ang lahat ng tao sa bawat bansa ay may maayos na relasyon kay Hesu-Cristo

at nagkakaroon ng mga katangian na tulad ng kay Cristo.

Nais din naming makita na naglilingkod sila sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus na kanilang kinabibilangan.