Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin! Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Dalangin namin na magkaroon ng magandang epekto ang aming pakikibahagi sa 40th Manila International Book Fair. Nawa’y mahikayat namin ang mga kabataan na magkaroon ng pagnanais na magbasa ng mga Our Daily Bread resources. Sa gayon, lalong lumalim ang kanilang pagtitiwala at relasyon sa Dios.

  • Dalangin namin na magkaroon ng maayos na pagtutulungan ang mga ODBPH staff sa mga gawain sa darating pang mga buwan.