Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Ang kaligtasan at proteksiyon nating lahat mula sa COVID-19.

  • Maging pagkakataon ang pangyayaring ito upang maipaalam sa mga tao sa pamamagitan ng Salita ng Dios na hindi sila dapat matakot kundi ipagkatiwala nila ang lahat sa Dios.

  • Ang pagpaplano at paghahanda para sa pag-promote ng aming devotional resources para sa aming Graduation campaign.