Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Ang aming target sales – Sa biyaya ng Panginoon, nawa’y makuha namin ang aming target sales hanggang sa buwan ng Marso ng taon na ito.

  • Ang aming campaign para sa National Bible Month – Nawa’y maging maganda ang tugon ng mga mambabasa ng Our Daily Bread sa campaign na ito. Idinadalangin din namin ang aming pakikiisa at pakikilahok sa iba’t ibang gawain para sa National Bible Month.

  • Ang ODBPH Digital Team Retreat – Gabayan nawa ng Panginoon ang Digital Team sa pagpaplano para sa mga digital marketing campaign ng ODB.