Month: Oktubre 2019

Banal na Espiritu

Sa isang museo sa Amerika, nakita ko ang isang obra na pinamagatang “The Wind.” Makikita sa larawan na dahil sa malakas na ihip ng hangin, nasa iisang direksiyon lamang ang mga puno at halaman.

Magagawa naman ng Banal na Espiritu na gabayan ang mga nagtitiwala kay Jesus sa direksyon patungo sa nais ng Dios. Kung susunod tayo sa Banal na Espiritu,…

ODB Calendars

Nang likhain ng Dios ang mundo, mayroon Siyang takdang oras at kaayusan na sinusunod. Itinakda Niya ang Kanyang mga gagawin sa bawat araw. Hindi Niya rin tinapos ang mga dapat Niyang gawin sa isang araw lang (Genesis 1). At nang matapos Niyang likhain ang lahat, nagpahinga Siya. Nagpahinga ang Dios hindi dahil sa napagod Siya kundi para bigyan tayo ng…

5020

Isang mabuting asawa, ama, guro at coach si Jay Bufton. Malapit na siyang mamatay dahil sa sakit na kanser. Ang kuwarto niya sa ospital na may numerong 5020 ay nagsilbing lugar ng pag-asa para sa kanyang pamilya, kaibigan at mga nagtatrabaho sa ospital. Dahil sa pagiging masayahin ni Jay at sa kanyang matibay na pananampalataya sa Dios, gusto ng mga nars…

Ibinigay ng Dios

Isang uri ng malaking isda ang big browns. Alam ng mga mahuhusay na mangingisda kapag mangingitlog na ang mga ito. Sa panahong iyon, sinisikap ng mga mangingisda na hindi maistorbo ang mga isda. Iniiwasan nilang lumakad malapit sa pangingitlugan. Hindi rin sila namimingwit ng mga isdang ito kahit alam nilang madali nila itong mahuhuli. Nagpapahinga lang kasi sa panahong iyon ang…

Sa Bisig ng Dios

Minsan, nakasama kong kumain ang kapatid ko at ang kanyang mga anak. Nang malapit na kaming matapos kumain, sinabi ng kapatid ko sa anak niyang si Annica na maghanda nang matulog. Mangiyak-ngiyak namang sinabi ni Annica, “Pero hindi pa ako kinakarga ni Tita Monica.” Nakangiting sumagot ang kapatid ko, “Sige, kakargahin ka muna niya bago ka matulog."

Habang karga ko si…

Bagong Pangalan

May sinabi ang manunulat na si Mark Labberton tungkol sa kahalagahan ng mga itinatawag sa atin. Sabi niya, “Ramdam ko pa rin ang malaking epekto ng itinawag sa akin ng kaibigan kong mahusay sa musika. Binansagan niya ako na ‘mahimig’. Siya lang ang tumawag sa akin ng gano’n. Hindi naman ako tumutugtog ng instrumento at hindi rin nangunguna sa pagkanta. Pero…

Ang Mabuting Pastol

Lubos akong nag-alala nang ooperahan sa mata ang aking anak. Habang naghihintay kami ng asawa ko, ninerbyos ako at napuno ng takot. Nanalangin ako sa Dios na bigyan Niya ako ng kapayapaan noong mga oras na iyon. Habang binubuklat ko ang aking Biblia, naalala ko ang Isaias 40. Naisip ko na baka may maiturong bagong aral ang kabanatang ito sa akin.…

Pantatak

May nahukay ang mga arkeologo na isang lumang pantatak ng hari sa may Jerusalem. Matagal pa bago nila nadiskubre kung gaano iyon kahalaga nang suriin iyon ng isang dalubhasa. Pag-aari pala ng dating hari ng Juda na si Hezekias ang halos 3,000 libong taong gulang na pantatak na iyon.

Makikita sa gitna ng pantatak ang hugis araw na may dalawang pakpak.…

Panggising

Madalas akong bumiyahe noon sa iba’t ibang lugar. Sa mga byahe kong iyon, gumagamit ako lagi ng mga panggising sa umaga.

Mababasa naman sa Pahayag ang mga paalala ni Juan sa pitong iglesya para magising ang kanilang nananamlay na pananampalataya. Isinulat ni Juan sa mga taga Sardis ang mensahe mismo ni Jesus, “Alam Ko ang mga ginagawa n’yo. Marami ang nagsasabi…