Pagkaing Espirituwal ngayong araw

Ang Aming Kuwento

Ang Aming Kuwento

Taong 1938 nang magsimula ang aming gawain bilang isang programa sa radyo na tinawag naming Detroit Bible Class. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao mula sa iba’t ibang dako ng mundo ang gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.

Ang aming mga idinadalangin

Ang aming mga idinadalangin

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano…

Tampok na Produkto

2020 Calendars

Nang likhain ng Dios ang mundo, mayroon Siyang takdang oras at kaayusan na sinusunod. Itinakda Niya ang Kanyang mga gagawin sa bawat araw. Hindi Niya rin tinapos ang mga dapat Niyang gawin sa isang araw lang (Genesis 1). At nang matapos Niyang likhain ang lahat, nagpahinga Siya. Nagpahinga ang Dios hindi dahil sa napagod Siya kundi para bigyan tayo ng…